hooponopono
Ho’oponopono: Cesta k vnitřní harmonii a uzdravení
18.11.2023
Jak vybírám akcie do svého dividendového portfolia
Jak vybírám akcie do svého dividendového portfolia
6.01.2024

Motivace a disciplína: Dva klíče k úspěchu

25.11.2023

V našem osobním a profesním životě se často setkáváme s pojmy motivace a disciplína. Tyto dva koncepty jsou zásadní pro dosahování cílů a úspěchu, ačkoliv jsou v mnoha ohledech odlišné. V tomto článku bych se rád zaměřil na hlubší porozumění těmto dvěma aspektům, jejich rozdílům a synergii, která vám může pomoci dosáhnout výjimečných výsledků.

Co je motivace?

Motivace je silná vnitřní síla, která nás žene k dosažení našich snů a cílů. Tato síla může pramenit z různých zdrojů, jako jsou osobní touhy, životní cíle, nebo vnější podněty, jako je ocenění nebo uznání od ostatních. Motivace je často emocionálně nabita a může se rychle měnit v závislosti na okolnostech.

 • Emocionální aspekty: Motivace je často spojena s pozitivními emocemi, jako je radost ze splnění cíle nebo vzrušení z nových výzev.
 • Vnější vs vnitřní motivace: Lidé mohou být motivováni vnějšími faktory, jako jsou peníze nebo uznání, nebo vnitřními faktory, jako je osobní uspokojení nebo touha po sebezlepšení.
 • Fluktuace: Motivace není konstantní a může kolísat v závislosti na mnoha faktorech, včetně osobních pocitů, prostředí a dokonce i zdravotního stavu.

Vnitřní vs vnější motivace: Která vede k lepším výsledkům?

Ve většině situací je ideální najít rovnováhu mezi oběma typy motivace. Vnitřní motivace je obecně považována za preferovanější, protože vede k autonomii, vyššímu zapojení a osobnímu růstu. Nicméně, vnější motivace je někdy nezbytná a může být velmi účinná, zejména když je použita citlivě a s ohledem na individuální potřeby.

Klíčové rozdíly mezi vnitřní a vnější motivací mohou být shrnuty následovně:

 • Udržitelnost: Vnitřní motivace má tendenci být udržitelnější v dlouhodobém horizontu, zatímco vnější motivace může vyžadovat neustálé posilování.
 • Kvalita výkonu: Vnitřní motivace může vést k lepší kvalitě výkonu, zejména u kreativních nebo složitých úkolů.
 • Závislost na faktorech: Vnější motivace závisí na faktorech, které mohou být mimo kontrolu jedince.

Co je disciplína?

Disciplína je často vnímána jako jeden z nejdůležitějších faktorů vedoucích k úspěchu. Ať už je to v osobním životě, ve vzdělávání nebo v profesní kariéře, disciplína je kritickou součástí dosahování cílů a udržování řádu a pokroku

Disciplína je schopnost jednat systematicky a řízeně, v souladu s určitými pravidly nebo normami, i přes přítomné pokušení a rozptýlení.

Hlavní prvky disciplíny:

 • Sebekontrola a vytrvalost: Zahrnuje schopnost odolávat pokušení a pokračovat ve snaze, i když je to obtížné nebo když jsou výsledky vzdálené.
 • Systematický přístup: Disciplína vyžaduje metodičnost a organizovanost, což zahrnuje plánování a dodržování stanovených pravidel nebo rutin.
 • Dlouhodobá perspektiva: Na rozdíl od motivace, která může být krátkodobá, disciplína se zaměřuje na dlouhodobé cíle a konzistentní úsilí.

Důležitost disciplíny

Disciplína je zásadní pro dosažení jakýchkoliv cílů, neboť poskytuje strukturu a řád v procesu jejich dosahování.

 • Vzdělávání: Studenti s vysokou mírou disciplíny často dosahují lepších akademických výsledků.
 • Práce: Profesionální disciplína je spojena s vyšší produktivitou a efektivitou.
 • Osobní život: Disciplína v osobním životě může vést k lepšímu zdraví a větší spokojenosti.

Disciplína v synergii s motivací

Úspěch není náhoda, je to výsledek dobře vyvážené kombinace motivace a disciplíny. Zatímco motivace nám dodává energii a touhu pohnout se vpřed, disciplína nám poskytuje strukturu a systém, který naši energii směřuje. 

Abychom dosáhli úspěchu, musíme najít rovnováhu mezi vnitřním popudem (motivací) a vnější strukturou (disciplínou).

Jak toho dosáhnout

 • Stanovení jasného cíle: Vědět, co chceme dosáhnout, nám pomůže zůstat motivovaní a disciplinovaní.
 • Vytvoření plánu: Plán, který zahrnuje jak dlouhodobé, tak krátkodobé cíle, může pomoci udržet motivaci.
 • Pravidelné hodnocení: Hodnocení našeho pokroku nás může udržet na cestě.

Výzvy a řešení

Kombinování disciplíny a motivace může být silným receptem na úspěch. Avšak, jak se mnozí z nás naučili, toto spojení není vždy bezproblémové.

Kolísající úrovně motivace

Motivace může být proměnlivá a často závisí na emocionálním stavu nebo vnějších podmínkách.

Řešení: Nalezení vnitřního „proč“ může pomoci udržet motivaci, i když se okolnosti mění.

Udržení disciplíny v rutině

Disciplína vyžaduje konzistenci, která může být těžká na udržení, obzvláště když činnost ztrácí novotu.

Řešení: Vytvoření a dodržování pravidelné rutiny může pomoci udržet disciplínu, i když je motivace nízká.

Prokrastinace a odkládání

S náročnými úkoly nebo když se cíle zdají být daleko, můžeme mít tendenci odkládat.

Řešení: Rozdělení úkolů na menší kroky může pomoci překonat prokrastinaci a udržet směr.

Neschopnost nastavit realistické cíle

Někdy se naše motivace může střetnout s naší schopností dosáhnout cíle, což vede k frustraci.

Řešení: Nastavení SMART cílů (specifických, měřitelných, dosahnutelných, relevatních, časově ohraničených) může pomoci udržet obě - disciplínu i motivaci.

Vypálení nebo vyhoření

Intenzivní zaměření na disciplínu a motivaci může vést k vyhoření.

Řešení: Zařazení pravidelných přestávek a času na relaxaci může předcházet vyhoření.

Příklady využití disciplíny a motivace

Uvedení teorie do praxe může být nejsložitější částí, ale zde jsou konkrétní příklady, jak disciplínu a motivaci využít společně:

 • Fitness cíle: Nastavte si reálné fitness cíle (motivace) a vytvořte si pravidelný tréninkový plán (disciplína).
 • Kariérní růst: Identifikujte kariérní cíle, které vás skutečně baví (vnitřní motivace), a vytvořte si každodenní profesní návyky, které vám pomohou tyto cíle dosáhnout (disciplína).
 • Osobní projekty: Vyberte si projekt, který vás vášnivě zajímá (motivace), a nastavte si pravidelný harmonogram práce na něm (disciplína).